TEL: 0 252 313 1808

GSM: 0542 313 1899

FAX: 0 252 316 8531

HAVALANDIRMA KANALI (KARE - YUVARLAK)


Havalandırma Kanalı (Kare - Yuvarlak)