TEL: 0252 313 18 08

GSM: 0542 313 1899

HAVALANDIRMA KANALI (KARE - YUVARLAK)


Havalandırma Kanalı (Kare - Yuvarlak)